Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Registreeru kasutajaks

Olen: *  


Kasutaja tüüp: *  Kui soovid kasutada keskkonda hiljem ka ostjana või müüjana siis vali ka need tüübid

Eesnimi: *  
Perekonnanimi: *  
Isikukood: *  
Riik: *  
E-post: *  
Telefon: *  
Aadress:  

Tingimused:

NB! Lugege läbi tingimused kuni punktini 11.4, mille järel on võimalik kinnitada.
Lugemiseks liikuge tekstile ja kasutage kerimisriba

TINGIMUSED

 

kehtiv alates 04.11.2020.a.

 

Registreerudes veebilehe www.metsaoksjon.ee või www.maaportaal.ee kasutajaks, avaldades ostusoove ja/või müügipakkumisi ja/või esitades andmeid ostusoovide ja/või müügipakkumise kohta ja/või tehes ostupakkumise, kinnitan, et olen tutvunud käesoleva portaali tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustun Tingimustega ning kohustun Tingimusi täitma.

 

 1. 1.              Üldmõisted

 

1.1.          Portaal – koos nimetatud www.metsaoksjon.ee ja www.maaportaal.ee platvorm, mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras Objekte, võimaldatakse Klientidel avaldada Objektide müügikuulutusi ja ostusoove, tehakse Ostjate poolt siduvaid/mittesiduvaid ostupakkumisi ning pakutakse Klientidele muid Portaali lisateenuseid. Kuulutuste kuvamisel Portaalis lähtutakse ajaliselt paremuse järjestusest, s.t. ajaliselt varem esitatud kuulutus saab järjekoha ajaliselt hiljem esitatud kuulutuse ees. Portaaliga liidestatud portaalidest imporditavad kuulutused saavad järjekoha nende Portaali importimise aja alusel.

 

1.2.          Portaali administraator – Maaportaal OÜ, registrikood 14619329.

 

1.3.          Korraldaja – isik, kellel on Korraldaja oksjoni läbiviimiseks õigus Portaali Objekte lisada.

 

1.4.          Oksjon – Korraldaja oksjoni või OTSE Omanikult oksjoni korras Objekti elektrooniline enampakkumine, mille käigus on võimalik Ostjatel teha Objektile siduvaid ostupakkumisi. Oksjon võib olla:

 

1.4.1.           Algav oksjon - oksjon on algava oksjoni staatuses minimaalselt 24 tundi, mille jooksul on Ostjatel võimalik Objekti ja selle andmetega ning dokumentatsiooniga tutvuda, kuid Ostjatele ei võimaldata pakkumiste tegemist;

 

1.4.2.           Aktiivne oksjon - oksjon on aktiivse oksjoni staatuses minimaalselt 3 päeva, mille jooksul on Oksjonile lubatud Ostjatel võimalik Objektile siduvaid ostupakkumisi teha;

 

1.4.3.           Toimunud oksjon - oksjon on toimunud oksjoni staatuses peale enampakkumise lõppu, arvestades pikenevast lõpust tulenevaid iseärasusi.

 

1.5.          Korraldaja oksjon – Portaali teenus, mille vahendusel korraldab Korraldaja Kliendile Objekti enampakkumise.

 

1.6.          OTSE OMANIKULT oksjon – Portaali teenus, mille vahendusel on Omanikul võimalus korraldada Portaalis Objekti elektrooniline enampakkumine ise, sh Korraldajat kaasamata. OTSE OMANIKULT on Portaalis tähistatud eraldi tähisega „OTSE OMANIKULT“ ning kuvatakse Kaardirakenduses eraldi kaardikihil. 

 

1.7.          OTSE OMANIKULT kuulutus – Portaali teenus, mille vahendusel saab Müüja iseseisvalt avaldada Portaalis Objektide müügi- ja rendikuulutusi. 

 

1.8.          Objekt - Portaalis elektroonilise enampakkumise või OTSE OMANIKULT oksjoni või kuulutuse kaudu müüdav:

 

1.8.1.           vähemalt 50 (viiekümne) tihumeetrise kogusega kasvava metsa raieõigus;

 

1.8.2.           kinnisasi;

 

1.8.3.           vähemalt 20 (kahekümne) tihumeetrise kogusega metsamaterjal.

 

1.9.          Klient – Portaali kasutajaks Müüjana või Ostjana registreerunud juriidiline isik või vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik või müügisoovi elektrooniliselt või e-kirja teel edastanud vähemalt 18-aastane.

 

1.10.       Kontaktisik – Kliendi seadusjärgne või volitatud esindaja, kellel on õigus teha Kliendi nimel tehinguid ja võtta Kliendi nimele kohustusi.

 

1.11.       Müüja – Portaalis Müüjana registreerunud isik.

 

1.12.       Ostja – Portaalis Ostjana registreerunud isik.

 

1.13.       Parim Pakkuja - Ostja, kes on teinud Aktiivsele oksjonile kõrgeima pakkumise. Võrdsete pakkumiste korral loetakse Parimaks Pakkujaks isik, kes sisestas pakkumise ajaliselt varem.

 

1.14.       Võitja – Parim Pakkuja, kes on Aktiivsel oksjonil teinud kõrgeima pakkumise, mis on võrdne Piirhinnaga või ületab seda. Võitjaks võib olla ka isik, kes on teinud alla Piirhinda jääva pakkumise, kuid kelle pakkumise on Müüja vastu võtnud. Juhul, kui Piirhinda ei ole kehtestatud loetakse Võitjaks Parim Pakkuja.

 

1.14.1.        Kui juriidilisest isikust Võitjal ei ole võimalik Objekti (kinnisasja) omandada Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevatel alustel, siis on Korraldajal õigus Võitja vastavasisulise avalduse alusel nimetada Võitjaks juriidilise isiku nimel pakkumise teinud Kontaktisik.

 

1.15.       Alghind – Objekti hind, millest algab elektrooniline enampakkumine ja millega Müüja on kohustatud Objekti müüma, välja arvatud juhul, kui korraldatakse Piirhinnaga Oksjon.

 

1.16.       Piirhind – minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Objekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud, v.a. OTSE OMANIKULT oksjoni korral. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kolmekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Objekti müüa. Samas võib Müüja alla Piirhinna pakkumise vastu võtta. Vastav otsus tuleb teha 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale Oksjoni lõppu teada andnud, ei ole alla Piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

 

1.17.       „Osta kohe“ hind – OTSE OMANIKULT oksjonil määratud Objekti hind, millele vastava pakkumise tegemisel loetakse pakkumise tegija OTSE OMANIKULT oksjoni võitjaks. „Osta kohe“ hind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjatele avalik. „Osta kohe“ hinnale vastava pakkumise tegemisel loetakse OTSE OMANIKULT oksjon lõppenuks, täiendavaid pakkumisi pärast vastava pakkumise tegemist teha ei saa. 

 

1.18.       Hinnasamm - summa, mille võrra on võimalik Ostjal hinnale juurde pakkuda. Hinnasammu suuruse määrab Korraldaja. Hinnasamm on kohustuslik kasvava metsa raieõiguse, põllumaa rendi ja kinnisasja enampakkumise korral. Hinnasammu suuruseks saab olla 100, 200, 300, 400 või 500 eurot.

 

1.19.       Automaatne pakkumine – võimalus sisestada Ostja poolt Objekti eest kõrgeim Ostuhinna pakkumine, millega Ostja soovib Objekti osta. Automaatne pakkumine rakendub enampakkumise käigus juhul, kui keegi Ostjatest pakub automaatse pakkumise sisestanud Ostjast üle. Piirhinnaga oksjoni lõppedes teeb süsteem juhtiva Ostja poolt sisestatud maksimaalse automaatpakkumise, kuid mitte rohkem, kui seadistatud piirhind. Kui kahe või enama Ostja automaatne pakkumine on võrdne, läheb arvesse selle Ostja automaatne pakkumine, kes sisestas oma automaatse pakkumise esimesena. 

 

1.20.       Ostuhind – Võitja poolt Aktiivse oksjoni käigus tehtud kõrgeim pakkumine.

 

1.21.       Oksjonil osalemise sooviavaldus – Korraldaja oksjonil osaleda sooviva Ostja tahteavaldus koos automaatpakkumise ja lisadokumentidega, mille Ostja esitab Korraldajale Portaali kaudu elektroonilisel teel. Korraldaja võib piirata Korraldaja oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise aega. Sel juhul kuvatakse Korraldaja oksjoni andmetes Oksjonil osalemise sooviavalduste esitamise ajavahemik. Korraldaja võib keelduda lubamast Korraldaja oksjonile Ostjaid, kes ei esita Korraldaja oksjonil osalemise sooviavaldust õigeaegselt ja/või ei vasta Eritingimustele või kes on rikkunud varasemalt Tingimusi. OTSE OMANIKULT oksjonil on võimalik osaleda ilma eelnevalt sooviavaldust esitamata. 

 

1.22.       Eritingimused – Müüja poolt kehtestatud Objekti müügi- ja enampakkumisega seotud tingimused, mida Ostjad kohustuvad Korraldaja oksjonile pakkumisi tehes täitma. Kui Eritingimused on vastuolus Tingimustega või selle osaga, loetakse kehtivaks Eritingimused.

 

1.23.       Pikeneva lõpuga oksjon – kõik Portaalis korraldatavad elektroonilised enampakkumised on pikeneva lõpuga. Korraldaja oksjoni puhul võib pikeneva lõpu perioodiks olla 2, 5 või 10 minutit ning perioodi määrab Korraldaja. OTSE OMANIKULT oksjoni puhul on pikeneva lõpu perioodiks 10 minutit. Kui määratud perioodi jooksul, mis on jäänud Aktiivse oksjoni lõpuni, tehakse uus pakkumine, lükatakse Oksjoni lõppu edasi määratud perioodi võrra sellest hetkest, kui tehti pakkumine. Oksjon lõppeb, kui määratud perioodi jooksul pole tehtud ühtegi uut pakkumist.

 

1.24.       Osavõtutasu – rahasumma, mis tuleb Objekti Oksjonil osa võtta soovival Ostjal tasuda Objekti Eritingimustes või Portaalis näidatud arveldusarvele Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisel. Osavõtutasu võib kohaldada nii Korraldaja oksjonist kui ka OTSE OMANIKULT oksjonist osalejatele. Osavõtutasu tasutakse eraldi iga Objekti kohta, mille Oksjonil soovitakse osaleda. Osavõtutasu ei tagastata ega kuulu tasaarveldamisele. Korraldajal on õigus mitte nõuda Oksjonil osaleda soovivatelt Ostjatelt osavõtutasu tasumist.

 

1.25.       Tagatisraha – Eritingimustes näidatud rahasumma, mis tuleb Ostjal tasuda Objekti Eritingimustes näidatud arveldusarvele Korraldaja oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisel. Tagatisraha suurus on kuni 10 protsenti Objekti Alghinnast. Tagatisraha tasumisel tuleb kindlasti näidata maksekorralduse selgituses Objekti andmed, mille eest Tagatisraha tasutakse. Tagatisraha tasutakse eraldi iga Objekti kohta, mille Korraldaja oksjonil soovitakse osaleda. Võitja poolt makstud Tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse Tagatisraha hiljemalt 5 (viie) pangapäeva jooksul peale Korraldaja oksjoni lõppemist. Kui Võitja ei sõlmi Müüjaga hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul Objekti müügilepingut, ei tagastata Võitjale Tagatisraha. 

 

1.26.       Oksjoni korraldamise tasu – Müüja poolt Korraldajale Oksjoni korraldamise lepingu või maaklerlepingu alusel makstav tasu. Oksjoni korraldamise tasu kohaldatakse üksnes Korraldaja oksjonite läbi viimisele. 

 

1.27.       Alla alghinna pakkumine – kui Korraldaja oksjon lõppeb ilma ühegi pakkumiseta, on kõigil Portaali kasutajateks registreeritud Ostjatel, arvestades Oksjoniobjekti erisusi, võimalik esitada kirjalik hinnapakkumine. Kirjalik hinnapakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna ja saata e-posti aadressile info@metsaoksjon.ee või info@maaportaal.ee  hiljemalt samal päeval, mil Oksjoniobjekti Korraldaja oksjon lõppes. Ostja poolt esitatud kirjalik hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 14 (neliteist) päeva ja vastav kinnitus tuleb selgelt välja tuua hinnapakkumises. Kui kahe või enama pakkuja pakkumised on võrdsed, eelistakse selle pakkuja pakkumist, kes saatis pakkumise ajaliselt esimesena. Peale kirjalike pakkumiste registreerimist otsustab Müüja hiljemalt Eritingimustes näidatud aja jooksul, kas võtab alla Alghinda jääva parima pakkumise vastu või mitte. 

 

1.28.       Kaardirakendus – Portaali lisateenus, mis annab Klientidele kiire ülevaate kasvava metsa, metsamaa ning põllumaa ostu- ja müügipakkumistest (oksjonikuulutused, OTSE OMANIKULT müügi- ja oksjonikuulutused, samuti kinnisvaraportaalides olevad müügikuulutused ja muu selline müügiinfo), kasutada e-Agenti, mille abil saavad ostjad lisada jälgimisse neile huvipakkuvad metsamaa, metsaraie ja põllumaa ostupiirkonnad ning põllumaa rendipiirkonnad. Lisaks võimaldab Kaardirakendus tutvuda metsa- ja põllumajandusettevõtete maakaardiga, lisada kinnisvaraobjektide nimekirjasid ning erinevaid kaardikihte (nagu näiteks PRIA põllumassiivid). Kaardirakenduse kasutus on võimaldatud tasu eest ja erinevate pakettidena (Pronks, Hõbe, Kuld).

 

1.29.       Hinnakalkulaator – Portaali lisateenus, mis võimaldab arvutada metsamaa, metsaraie või põllumaa minimaalse, keskmise ja maksimaalse väärtuse. 

 

1.30.       Eelpakkumine – Korraldaja oksjonite puhul on Korraldajal õigus võimaldada Klientidel esitada oksjoniobjektidele Eelpakkumisi. Eelpakkumise esitamise võimaluse olemasolul tuleb Eelpakkumine esitada hiljemalt 12 tundi enne oksjoni muutumist Aktiivseks oksjoniks. Eelpakkumise tegemisega võtab Klient endale siduva oksjoniobjekti ostmise kohustuse. Eelpakkumine loetakse kehtivalt esitatuks, kui see on esitatud Alghinnaga oksjoniobjektile ja selles toodud ostutingimused ja pakutav hind on samaväärsed oksjoni Alghinna ja tingimustega. Eelpakkumise info edastatakse seejärel Müüjale otsustamiseks, kas pakkumine vastu võtta või tagasi lükata. Juhul, kui Müüja pakkumisega nõustub ja nõustumine antakse Müüja poolt Algava oksjoni staatuses, katkestatakse oksjoniprotsess. Kui Müüja keeldub Eelpakkumise vastuvõtmisest, siis jätkab Eelpakkumise esitaja oksjonil osalemist Aktiivsel oksjonil, kui ta esitab elektroonilise pakkumise tavapärasel viisil. Eelpakkumiste tegemise võimalust ei rakendata metsamaterjali oksjonite korral.

 

 1. 2.              Portaali Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

 

2.1.          Tingimused kehtivad Portaali Klientide ja Korraldaja vahel Portaali kaudu müüdavate Objektidega seotud kõikide õigussuhete ja Portaalis pakutavate lisateenuste kohta.

 

2.2.          Lisaks Portaali Tingimustele, sh nendes sätestatud oksjoni korrale ja Objekti tingimustele, reguleerivad Kliendi ja Korraldaja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 

2.3.          Tingimuste peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ning ei mõjuta mingil määral peatükkide ja punktide sisu tõlgendamist.

 

2.4.          Kui mõni Tingimuste punkt osutub kehtetuks vastuolu tõttu kehtiva seadusandlusega, ei muuda see teiste punktide kehtivust.

 

 1. 3.              Oksjonil osalemine ja selle läbiviimine

 

3.1.          Oksjonil osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine Müüjana ja/või Ostjana ning Osavõtutasu tasumine, kui see on ettenähtud. Korraldaja oksjonil osalemiseks tuleb Müüjal sõlmida Korraldajaga oksjoni korraldamise kokkulepe ja Ostjal esitada Oksjonil osalemise sooviavaldus ning tasuda Tagatisraha, kui selle tasumine on Korraldaja poolt ette nähtud. Sel juhul on Korraldaja oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes Tagatisraha tasumise kohustus selgelt välja toodud.

 

3.2.          Korraldaja oksjonil osaleda sooviv Ostja peab vastama Korraldaja poolt kehtestatud kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele ning esitama Korraldaja oksjonil osalemise sooviavalduse koos automaatpakkumisega. Peale Ostja poolt elektrooniliselt teel edastatud Korraldaja oksjonil osalemise sooviavalduse kättesaamist kontrollib Korraldaja Ostja vastavust kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele. Juhul, kui Ostja vastab kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele, lisab Korraldaja Ostja enampakkumisel osaleda lubatud Ostjate nimekirja ja tema automaatpakkumine registreeritakse pakkumiste nimekirjas. 

 

3.3.          Portaali Kliendiks ei registreerita isikut või tema kasutusõigus deaktiveeritakse, kes on eelnevalt rikkunud Tingimusi, sh oksjoni korda või kelle kohta on piisav alus arvata, et ta võib Tingimusi rikkuda.

 

3.4.          Enne Objekti Korraldaja oksjonile panekut sõlmivad Korraldaja ja Müüja maaklerilepingu või Oksjoni korraldamise lepingu (edaspidi nimetatud ka kui Käsundusleping). Sõlmitav Käsundusleping peab sisaldama Objekti andmeid, selle Alghinda ja Objektiga seotud, müügi seisukohast tähtsust omavat informatsiooni ning Korraldajale makstavat maakleritasu ehk Korraldaja oksjoni korraldamise tasu suurust ja Korraldaja oksjoni alustamise tasu, kui viimane on ette nähtud. Käsunduslepinguga määratakse kindlaks Objekti Korraldaja oksjonile panekuks vajalikud toimingud ning lisatingimused.

 

3.5.          OTSE OMANIKULT oksjoni korras sõlmitavad müügi- jm lepingud sõlmivad Kliendid omavahel ilma Portaali administraatori sekkumiseta. Kliendid vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest ise. Portaali administraator ei ole OTSE OMANIKULT oksjoni vahendusel sõlmitava lepingu pooleks ega võta sellega seoses Klientide ees kohustusi. Muuhulgas ei ole Portaali administraator Portaalis OTSE OMANIKULT oksjoni algatanud Kliendi agent, maakler, esindaja ega komisjonär. Portaali administraator ei võta mistahes vastutust OTSE OMANIKULT oksjonil müügiks/rendiks pakutava Objekti kvaliteedi ega kvantiteedi eest. Portaali administraatoril on õigus küsida OTSE OMANIKULT oksjonite Portaalis avalikustamise ja sellega seotud lisateenuste eest tasu. OTSE OMANIKULT oksjon tehakse Portaali kasutajatele avalikuks 72 tunni jooksul arvates oksjoni sisestamisest Portaalis. Kaardirakenduse tasuliste pakettide kasutajatele avalikustatakse OTSE OMANIKULT oksjon koheselt pärast selle esitamist.

 

3.6.          Juhul, kui Korraldaja on kehtestanud Oksjonil osalemise tingimusteks Osavõtutasu ja/või Tagatisraha tasumise kohustuse, tuleb need enne Objekti Oksjonil osalemist Ostja poolt tasuda Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes näidatud arveldusarvele ning teavitada sellest koheselt Portaali administraatorit. Korraldajal on õigus mitte lubada Oksjonile Ostjat, kes ei ole tasunud ettenähtud Osavõtutasu ja/või Tagatisraha või kes ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kvalifitseerimistingimustele. Kui OTSE OMANIKULT oksjonil osalemise eelduseks on oksjonil osalemise tasu maksmine, siis peab oksjonil osalemise tasu olema laekunud Portaali administraatori kontole. Kui oksjoni osalemise tasu makstakse ülekandega, siis on oksjonil osalemise tasu maksja koheselt kohustatud teavitama Portaali administraatorit tasu maksmisest ja edastama vastava maksekorralduse. Kui oksjoni osalemise tasu makstakse pangalingi kaudu, siis lubatakse maksja automaatselt oksjonile.

 

3.6.1.           Juhul, kui Korraldaja poolt on võimaldatud elektrooniline Oksjonil osalemise tasu või Tagatisraha tasumine, siis peab pangalingi kaudu tasumisel vajutama nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel juhul ei lisata Ostjat automaatselt lubatud osalejate nimekirja ja ta ei saa koheselt osaleda Korraldaja Oksjonil. Antud olukorra tekkimisel tuleb Ostjal koheselt ühendust võtta Korraldajaga. Hilisemaid pretensioone ei arvestata ja makstud Osavõtutasu ja Tagatisraha tagastatakse ettenähtud korras.

 

3.7.          Korraldaja oksjoni protsessi, mille käigus on Oksjon Algava ja Aktiivse oksjoni staatuses, minimaalne toimumisaeg on 4 (neli) päeva. Käesolev punkt ei kohaldu OTSE OMANIKULT oksjonile. 

 

3.8.          Enampakkumine algab oksjoni teates näidatud kuupäeval ja kellaajal.

 

3.9.          Korraldaja oksjoni käigus võib Korraldaja väljastada Ostjatele Objektiga seotud informatsiooni, mis on vajalik siduva pakkumise tegemiseks.

 

3.10.       Kasvava metsa raieõiguse, kinnisasja ja põllumaa rendi oksjonite Ostuhinna pakkumisi tehakse täiseurodes ning Korraldaja poolt määratud hinnasammuga. Igal Ostjal on õigus pakkuda oma hind, mis ületab eelneva pakkumise hinna. Ostuhinna pakkumine loetakse õigeks ja võetakse arvesse ka juhul, kui Ostja pakub üle hetkel kõrgeimast, enda poolt pakutud hinnast. Automaatpakkumise puhul registreeritakse Ostja poolt tehtud pakkumiseks pakkumine, mis on lähim võimalik hetkel kehtivale pakkumisele ja/või piirhinnale, arvestades automaatse pakkumise sisestamise aega, hinnasammu ja pakkumise summat.

 

3.11.       Metsamaterjali müük tarnekohustusega Korraldaja oksjoni erisused:

 

3.11.1.        Esimese pakkumisega pakub Ostja metsamaterjali tarnekoha, tarnetingimuse, ostukoguse ja ostuhinna. Ostja saab tõsta ostuhinda järgmiste pakkumistega. Tarnekoha, tarnetingimuse ja ostukoguse muutmise õigus Ostjal puudub. Ostuhinna pakkumine loetakse õigeks ja võetakse arvesse ka juhul, kui Ostja pakub üle hetkel kõrgeimast, enda poolt pakutud, hinnast.

 

3.12.       Oksjon lõppeb Objekti andmetes märgitud kuupäeval ja kellaajal arvestades pikenevast lõpust tulenevaid erisusi.

 

3.13.       Peale Korraldaja oksjoni lõppemist sõlmivad Müüja ja Võitja Objekti müügilepingu Objekti Eritingimustes näidatud aja jooksul.

 

3.14.       Erisused Objekti müümisel Piirhinnaga Oksjonil:

 

3.14.1.        Juhul, kui Oksjonil ei tehta mitte ühtegi Objekti Piirhinnaga võrdset või seda ületavat pakkumist, siis Oksjoni lõppemisel avaldatakse Parimale Pakkujale Objekti Piirhind, misjärel võimaldatakse Parimale Pakkujal osta Objekt Piirhinna tasumisega. Kui Parim Pakkuja ei soovi Oksjoni käigus tehtud pakkumist Piirhinnani tõsta, mh soovib jääda Oksjoni käigus tehtud pakkumise juurde, siis võib Müüja otsustada 72 tunni jooksul peale Oksjoni lõppu alla Piirhinda jääva pakkumise vastuvõtmise üle vastavalt Tingimuste punktile 1.16.  

 

3.15.       Kui Objekti Oksjoni käigus ei laeku ühtegi pakkumist või kõrgeim pakkumine ei ületa Piirhinda ega ole Piirhinnaga võrdne ja omanik ei võta vastu alla Piirhinna jäävat parimat pakkumist või pärast Alghinnaga määratletud oksjoni lõppu ei laeku sama päeva jooksul ühtegi kirjalikku pakkumist või kui omanik ei võta sellist pakkumist vastu, loetakse enampakkumine nurjunuks.

 

3.16.       Portaali administraator võimaldab nii eraisikust kui ka juriidilisest isikust Ostjal taotleda Portaali vahendusel laenu AS-ilt Bigbank (registrikood 10183757, asukoht Riia tn 2, Tartu linn). Eraisikust Ostja saab Portaalis esitada väikelaenu taotlus summas kuni 25 000 EUR, maksimaalselt 10 aastaks, fikseeritud intressiga 12% aastas laenujäägilt. Juriidilisest isikust Ostja saab taotleda ärilaenu summas 25 000 EUR, laenuperioodiks 3 kuud kuni 5 aastat, seejuures ärilaenu tagamiseks piisab juriidilise isiku omaniku käendusest. Ärilaenu taotluse esitamiseks suunatakse Ostja AS-i Bigbank veebilehele.

 

3.17.       Lisaks Tingimuste punktis 3.16 sätestatud laenule vahendab Portaali administraator Portaali kaudu ka IF P&C Insurance AS-i (registrikood 10100168, aadress Lõõtsa tn 8a, Tallinn) poolt pakutavat metsakindlustust. Metsakindlustus võimaldab kindlustada järgmiste riskide vastu: nii metsa ja istanduse metsatulekahju kindlustus kui ka metsa ja istanduse komplekskindlustus. 

 

 1. 4.              OTSE OMANIKULT kuulutuste teenus

 

4.1.          Klientidele võimaldatakse Portaalis avaldada ostusoove, Objektide müügi- ja rendikuulutusi. Portaali administraatoril on õigus küsida OTSE OMANIKULT kuulutuste Portaalis avalikustamise ja sellega seotud lisateenuste eest tasu.  

 

4.2.          Müügi- või rendikuulutustele tehtud pakkumised ei ole Müüjale siduvad.

 

4.3.          OTSE OMANIKULT kuulutus on Portaalis aktiivne 1 kuu või mõni muu kuulutuses märgitud aeg. OTSE OMANIKULT kuulutus tehakse Portaali kasutajatele avalikuks 72 tunni jooksul arvates kuulutuse esitamisest Portaalis. Kaardirakenduse tasuliste pakettide kasutajatele avalikustatakse OTSE OMANIKULT kuulutus koheselt pärast selle esitamist. 

 

4.4.          OTSE OMANIKULT kuulutused omavad Portaalis eritähistust „OTSE OMANIKULT“ ning kuvatakse Kaardirakendusel eraldi kaardikihil. 

 

4.5.          OTSE OMANIKULT kuulutuse avaldamisel võib Klient Objekti kirjeldusse sisestada üksnes vastavat Objekti kirjeldavat informatsiooni. Portaali administraator jätab endale õiguse kustutada Portaalist Kliendi pool avalikustatud kuulutus juhul, kui kuulutus rikub käesolevaid Tingimusi. Kuulutuse kustutamist ei kohustu Portaali administraator Kliendile põhjendama. 

 

 1. 5.              Kliendi õigused ja kohustused

 

5.1.          Klient kohustub:

 

5.1.1.           esitama registreerumisel tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige (juriidiliselt kehtiva) ja täieliku nime all, sisestama õige isiku-või registrikoodi ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

 

5.1.2.           viivitamatult elektronposti teel informeerima Portaali administraatorit kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes kliendiks registreerumisel esitatuga;

 

5.1.3.           volitama Portaali nõudmisel Portaali administraatorit tutvuma Kliendi kinnisasjade kohta Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnisturegistrisse kantud omandiandmetega. Volikiri loetakse Portaali administraatorile antuks, kui see on jõudnud digitaalselt allkirjastatud vormis Portaali poolt näidatud e-posti aadressile. Käesolevas punktis nimetatud kohustus kehtib üksnes juriidilistest isikutest Klientidele;  

 

5.1.4.           Korraldaja oksjoni korral müügisoovi avaldamisel või Müüjana registreerudes volitama Portaali administraatorit tutvuma metsaressursi arvestuse riiklikus registris Objektiks oleva metsa täielike inventeerimisandmetega.

 

5.2.          Kliendil on keelatud:

 

5.2.1.           kasutada Portaali mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil;

 

5.2.2.           keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

 

5.2.3.           rikkuda mis tahes rahvusvahelisi või kohalikke eeskirju ja norme;

 

5.2.4.           ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

 

5.2.5.           esitada valet või eksitavat teavet;

 

5.2.6.           üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist;

 

5.2.7.           kasutada Portaali mis tahes ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

 

5.2.8.           segada või eirata Portaali turvaelemente;

 

5.2.9.           kasutada Portaali, kui Klient ei ole võimeline sõlmima õiguslikult siduvaid lepinguid (nt olete alla 18-aastane) või on teilt ajutiselt või tähtajatult võetud õigus kasutada Portaali teenuseid;

 

5.2.10.        anda oma kontot või salasõna üle teisele isikule.

 

5.2.11.        kasutada Portaalis avaldatud oksjoniobjektide ja/või müügi- ja rendikuulutuste objektide juures avaldatud kontaktandmeid või muud infot eesmärgiga pakkuda objektikuulutusega seotud isikutele Portaaliga sarnaseid teenuseid. 

 

5.3.          Kliendil on õigus muuta enda e-posti aadressi. Ülejäänud registreerumisel esitatud andmete muutmiseks peab Klient saatma Portaali administraatorile vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud taotluse.

 

5.4.          Müüjal on õigus jälgida temale kuuluva Objekti Oksjoni käiku. Kui Objekt on Aktiivse oksjoni staatuses või Oksjon ei lõppe edukalt, ei kuulu Müüjale avaldamisele enampakkumisel osalevate Ostjate andmed. Eelpoolnimetatud kitsendus ei kehti OTSE OMANIKULT oksjonite kohta. 

 

5.5.          Müüja kohustub:

 

5.5.1.           esitama registreerumisel ja Korraldaja oksjoni korraldamise kokkuleppe sõlmimisel tõese ja juriidiliselt kehtiva informatsiooni, sealhulgas tõesed andmed Objekti osas;

 

5.5.2.           tagama, et Portaali kasutamisega seoses esitatud andmed:

 

5.5.2.1.         ei ole väärad või eksitavad ja/või ebatäpsed;

 

5.5.2.2.         ei riku kolmandate isikute õigusi;

 

5.5.2.3.         ei ole vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;

 

5.5.3.           mitte võõrandama Portaali kaudu oksjoni korras müüdavat Objekti või selle osa Oksjoniväliselt;

 

5.5.4.           mitte astuma ühendusse Oksjonil osalevate Ostjatega, eesmärgiga võõrandada Oksjoniväliselt;

 

5.5.5.           juhul, kui see on võimalik, võimaldama alates Objekti Portaali lisamisest kuni Objekti enampakkumise lõpuni selleks eelnevalt kokkulepitud aegadel Objektist huvitatud isikutel Objektiga tutvuda;

 

5.5.6.           pakkumise aktsepteerimisel sõlmima Ostjaga Objekti müügilepingu Eritingimustes näidatud aja jooksul, arvestades müügi ettevalmistamiseks vajaminevat mõistlikku aega, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;

 

5.5.7.           mitte koormama Objekti või selle osa kolmandate isikute õigustega. Juhul, kui Objekt või selle osa on Oksjonile esitamise hetkel koormatud kolmandate isikute õigustega, siis kohustub Müüja sõlmima kokkulepped selliste õiguste kustutamiseks enne müügilepingu sõlmimist või hiljemalt müügilepingus;

 

5.5.8.           tasuma Korraldajale ettenähtud tasu vastavalt Käsunduslepingus sätestatule. Müüja kohustub maksma Korraldajale tasu ka juhul, kui Objekti võõrandamiseks sõlmitav leping sõlmitakse Müüja või tema huvides tegutseva isiku kaudu Oksjoniväliselt või ka pärast Käsunduslepingu lõppemist;

 

5.5.9.           tutvuma 24 tunni jooksul peale temale kuuluva Oksjoniobjekti lisamist Portaali Oksjoniobjekti andmetega ja sobivusel kinnitama need. Juhul, kui andmed vajavad muutmist, teavitab sellest Müüja kirjalikult koheselt Korraldajat. Peale andmete kinnitamist vastutab Müüja täielikult Oksjoniandmete tõele vastavuse eest;

 

5.5.10.        pakkumise vastuvõtmisel mitte taganema sõlmitavast Objekti müügilepingust ilma Käsunduslepingus nimetatud mõjuva põhjuseta;

 

5.5.11.        tagama, et tema poolt Portaali üles laetud fotod või mis tahes muud failid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

 

5.5.12.        tagama, et tema poolt Portaali lisatud kuulutus ei sisaldaks tema või kolmandate isikute kontaktandmeid.

 

5.6.          Korraldaja oksjoni korral kohustub Müüja Tingimuste punktis 5.5. sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Korraldajale leppetrahvi 10% (kümme protsenti) Objekti Alghinnast ning hüvitama kõik Objekti enampakkumisega seotud kulud. Lisaks kohustub Müüja Tingimuste punktides 5.5.3, 5.5.7 ja 5.5.10 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Võitjale leppetrahvi 5% (viis protsenti) Objekti Alghinnast. OTSE OMANIKULT oksjoni korral kohustub Müüja tingimuste punktides 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7 ja 5.5.11 nimetatud kohustuste rikkumisel maksma Võitjale leppetrahvi 1% (üks protsent) Objekti Alghinnast, kuid mitte rohkem kui 500 (viissada) eurot.

 

5.7.          Ostja kohustub:

 

5.7.1.           esitama registreerumisel täielikku ja tõest (juriidiliselt kehtivat) informatsiooni;

 

5.7.2.           tagama, et Portaali kasutamisega seoses esitatud andmed:

 

5.7.2.1.         ei ole väärad ja eksitavad ja/või ebatäpsed;

 

5.7.2.2.         ei riku kolmandate isikute õigusi;

 

5.7.2.3.         ei ole vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;

 

5.7.3.           sõlmima Müüjaga Objekti müügilepingu Eritingimustes näidatud aja jooksul arvestades müügi ettevalmistamiseks vajaminevat mõistlikku aega, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;

 

5.7.4.           mitte otsima kontakti Müüjaga eesmärgiga omandada Objekt oksjoniväliselt.

 

5.8.          Ostja kohustub Tingimuste punktis 5.7. sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Korraldajale leppetrahvi 5% (viis protsenti) Objekti Alghinnast ning hüvitama kõik Objekti müügi korraldamisega seotud kulud. Lisaks kohustub Ostja Tingimuste punktis 5.7.3 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Müüjale leppetrahvi 5% (viis protsenti) Objekti Alghinnast. OTSE OMANIKULT oksjoni korral kohustub Ostja Tingimuste punktis 5.7 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Müüjale leppetrahvi 1% (üks protsent) Objekti Alghinnast, kuid mitte rohkem kui 500 (viissada) eurot.

 

5.9.          Ostja kinnitab Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisega ja/või OTSE OMANIKULT oksjonil tehtava pakkumisega:

 

5.9.1.           et ta on tutvunud Objektiga, selle andmete, Eritingimuste ja dokumentatsiooniga ning ta ei oma Objekti osas mitte mingeid pretensioone;

 

5.9.2.           et ta on vähemalt 18-aastane täielikult teovõimeline füüsiline isik ja/või juriidilise isiku volitatud isik, kellel on kõik volitused esindatava juriidilise isiku eest ja nimel Portaali kaudu müüdavate Objektide ostuhinna pakkumiste tegemiseks, juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning tema poolt juriidilisele isikule kohustuse võtmiseks;

 

5.9.3.           et ta on teadlik, et Võitjaks osutumisel toob see kaasa siduva ostukohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel kaotab ta õiguse makstud Tagatisrahale ja/või vastutab kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

 

5.9.4.           et ta on tutvunud Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatuga ning on teadlik nimetatud seadusest tulenevate kinnisasja omandamise erisustega;

 

5.9.5.           et ta vastab Korraldaja poolt Eritingimustes ja/või Korraldaja oksjoni andmetes toodud kvalifitseerimistingimustele.

 

 1. 6.              Korraldaja õigused ja kohustused

 

6.1.          Korraldaja on igal ajal õigustatud jälgima Oksjonil toimuvat, sealhulgas jälgima Ostjate poolt tehtavaid pakkumisi. Korraldaja võib teostada uurimistoiminguid kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid. 

 

6.2.          Korraldaja on igal ajal õigustatud eemaldama Ostja oksjonilt ja/või Ostja poolt Oksjoni käigus tehtud pakkumise(d) juhul, kui Ostja on rikkunud või rikub Tingimusi ja/või kui Ostja pakkumine on vastuolus Tingimustega ja/või Objekti Eritingimustega ja/või kehtiva seadusandlusega ja/või heade kommetega.

 

6.3.          Korraldajal on igal ajal õigus peatada Objekti Oksjon, kui Korraldajale on saanud teatavaks asjaolud, mis võivad välistada Objekti või selle osa hilisema võõrandamise. Vastavasisuline teade edastatakse kõigile Oksjonile lubatud Ostjatele elektronkirja teel.

 

6.4.          Korraldajal on õigus keelduda igasuguste Objektiga seotud eksperthinnangute väljastamisest. Korraldaja ei pea oma otsust põhjendama.

 

6.5.          Korraldajal on õigus mitte lubada Oksjonile Ostjat, kes ei vasta Korraldaja poolt Eritingimustes ja/või Korraldaja oksjoni andmetes toodud kvalifitseerimistingimustele. Sel juhul tagastab Korraldaja Ostja poolt juba tasutud Osavõtutasu ja/või Tagatisraha Ostja arveldusarvele 5 (viie) pangapäeva jooksul arvates kvalifitseerimistingimustele mitte vastava aluse teatavakssaamisest Korraldajale. 

 

6.6.          Korraldajal on igal ajal õigus peatada Oksjoni protsess, eelkõige kui peatamise vajadus on tingitud tehnoloogilistest riketest. Korraldaja käivitab oksjoniprotsessi peale rikete kõrvaldamist, pikendades vajadusel peatunud Oksjonite lõpuaegasid Korraldaja poolt määratud aja võrra.

 

 1. 7.              Portaali administraatori õigused ja kohustused

 

7.1.          Portaali administraator on koostöös Korraldajaga õigustatud piirama või tühistama Kliendi Portaali kasutamisõigust juhul, kui:

 

7.1.1.           Klient ei täida Tingimusi ja/või Objekti Eritingimusi;

 

7.1.2.           Kliendi kinnitused on väärad või eksitavad ja/või ebatäpsed;

 

7.1.3.           Klient on esitanud Portaali kasutajaks registreerumisel või Portaali kasutamisel informatsiooni, mis on väär või eksitav ja/või ebatäpne.

 

7.2.          Portaali administraator on igal ajal õigustatud ühepoolselt muutma ja täiendama Tingimusi, tegema muudatusi Portaali parema kasutamise huvides ja andmete ümberpaigutusi Ostjate poolt tehtud pakkumiste osas, muutmata sealjuures pakkumise sisu. Tingimuste muutmisel teavitab Portaali administraator Klienti ette vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumist Portaali vahendusel või e-posti teel. Kliendil on õigus 15 päeva jooksul alates muudatuse kohta teate saamisest lepinguline suhe üles öelda, kui ta ei ole nõus tingimuste muutmisega. Kui Klient ei avalda selle aja jooksul taasesitatavas vormis tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

 

7.3.          Portaali administraator on igal ajal õigustatud ühepoolselt muutma ja täiendama Kasutajate poolt Portaali lisatud kuulutusi, sh lisama pilte OTSE OMANIKULT oksjoni juurde ning tegema kuulutustes keelelisi parandusi teksti parema loetavuse tagamiseks. 

 

7.4.          Portaali administraatoril on õigus lisada Portaali kolmandate isikute kuulutusi, sh Maa-ameti poolt avaldatud kuulutusi. 

 

7.5.          Informatsiooni (sh isikuandmeid), mida Portaali administraator on Klientidelt ja Korraldajalt Portaali kasutamise käigus saanud või mis koguneb muul viisil Portaali kasutamisega seonduvalt, kasutab Portaali administraator ainult Portaali opereerimiseks ja arendamiseks. Antud informatsiooni eest tasu saamise õigus Klientidel ja Korraldajal puudub. Korraldaja ja administraator töötlevad isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

 

7.6.          Portaali administraator on koostöös Korraldajaga õigustatud keelduma isikut Kliendiks registreerimast või deaktiveerima juba registreerunud isiku konto. Portaali administraator ei pea mitteregistreerimist või deaktiveerimist põhjendama.

 

7.7.          Portaali administraator jätab endale õiguse igal ajal peatada Oksjoni (kaasa arvatud OTSE OMANIKULT oksjoni) protsess, eelkõige, kui peatamise vajadus on tingitud tehnoloogilistest riketest. Portaali administraator käivitab oksjoniprotsessi peale rikete kõrvaldamist, pikendades vajadusel peatunud Oksjonite (kaasa arvatud OTSE OMANIKULT oksjonite) lõpuaegasid Portaali administraatori poolt määratud aja võrra. Hoolimata eeltoodust ei võta Portaali administraator Portaali või selle kaudu pakutavate teenuste mis tahes katkestuse, peatumise või muul moel kättesaamatuks muutumise eest.

 

7.8.          Portaalile ligipääsu või Oksjoni peatamise või piiramise korral kohustub Portaali administraator põhjendama kirjalikult Kliendile Portaali kasutamise (sh Oksjoni protsessi) peatamise või piiramise põhjuseid enne selle jõustumist. Juhul, kui Portaali administraator tühistab Kliendi Portaali kasutusõiguse, siis esitab Portaali administraator Kliendile 30 päeva enne kasutusõiguse lõppemist kirjalikult kasutusõiguse lõpetamise põhjenduse. Portaali administraator ei kohustu Portaalile ligipääsu lõpetamisel eelnimetatud tähtaega järgima, kui:

 

7.8.1.           Portaali administraatorile kohaldub õiguslikult siduv kohustus mis nõuab, et ta lõpetaks Portaali vahendusel teenuse pakkumise või ta tugineb kasutusõiguse lõpetamisel seadusele;

7.8.2.           Klient on korduvalt rikkunud käesolevaid Tingimusi. 

 

 1. 8.              Protestide ja kaebuste lahendamise kord

 

8.1.          Korraldaja oksjoni käigus tehtud toimingute ja otsuste peale võivad Ostjad ja Müüja esitada Korraldajale proteste. Protest esitatakse Korraldajale hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul peale Objekti enampakkumise lõppu. Oksjoni andmetes ja/või Eritingimustes võib ette näha muu antud Korraldaja oksjoni kohta esitatava Protesti lahendamise korra. Sel juhul kehtib Korraldaja oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes toodud Protesti lahendamise kord.

 

8.2.          Protest esitatakse digitaalselt allkirjastatuna ning selles peab olema märgitud:

 

8.2.1.           esitaja nimi ja aadress;

 

8.2.2.           protestitava tegevuse või otsuse sisu ning põhjendused, miks protesti esitaja peab seda oma õigusi rikkuvaks;

 

8.2.3.           esitaja selgelt väljendatud taotlus.

 

8.3.          Korraldaja vaatab protesti läbi 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates protesti saamisest ning teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise osas. Korraldaja lähtub protesti menetledes Tingimustest, Eritingimustest, kehtivast seadusandlusest ning headest kommetest ja tavadest, arvestades Objekti enampakkumise käigus toimunut.

 

8.4.          Protesti menetlemise ajaks peatub Objektiga kõigi võimalike Tingimustes sätestatud toimingute tegemine.

 

8.5.          Protesti rahuldamise korral on Korraldajal õigus tunnistada Objekti enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus Objekti enampakkumine.

 

8.6.          Protesti rahuldamata jätmise korral jääb kehtima Objekti enampakkumise tulemus.

 

8.7.          Korraldaja poolt vastu võetud otsus on Objekti enampakkumisega seotud Ostjatele ja Müüjale täitmiseks.

 

8.8.          Käesolevas punktis kirjeldatud protesti esitamise õigus ei kohaldu OTSE OMANIKULT müügikuulutuste ja OTSE OMANIKULT oksjonites raames tehtud toimingute ja otsuste osas. 

 

8.9.          Lisaks Tingimuste punktis 8.1 sätestatud protestile on Kliendil õigus esitada Portaali administraatorile kaebus järgmistel juhtudel:

 

8.9.1.           Kliendil on alust arvata, et Portaali administraator rikub temale õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning rikkumine mõjutab otseselt kaebaja õigusi;

8.9.2.           Portaali kasutamisel esinevad tehnoloogilised probleemid ning need probleemid mõjutavad kaebuse esitajat;

8.9.3.           Portaali administraator on piiranud põhjendamatult Kliendi õigusi või käitunud Kliendi suhtes muul viisil ebaõiglaselt.

 

8.10.       Klient saab esitada kaebuse Portaali alajaotuses „Pretensiooni esitamine“, mis on leitav Portaali alumises osas olevast veebilehe menüüst. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, e-posti aadress ning kaebuse sisu. Kaebuse edastamiseks peab kaebaja klõpsama nupule „Esita pretensioon“. Kaebuse edastamisel edastatakse kaebus nii Portaali administraatorile kui ka kaebuse esitajale. Portaali administraator vaatab kaebuse läbi 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest ning teatab seejärel kaebajale ettevõttesisese kaebuse menetlemise protsessi tulemustest. Kaebuse mahukuse tõttu võib Portaali administraator pikendada kaebusele vastamise tähtaega 3 päeva võrra.

 

 1. 9.              Portaali lisateenused

 

9.1.          Hinnakalkulaatori tasuta kasutamise võimalust pakutakse kõikidele Portaali kasutajatele, sh Kliendiks registreerimata isikutele.

 

9.2.          Kaardirakenduse kasutamise võimalust pakutakse üksnes Portaalis registreeritud Klientidele ning seejuures on Kaardirakenduse pakettide kasutamine tasuline. Portaali administraator edastab Tasu arve Kliendi poolt registreerimisel näidatud meiliaadressile. Juhul, kui Klient maksab Tasu pangalingi kaudu, edastatakse talle arve automaatselt registreerumiskontol näidatud meiliaadressile. Ligipääs valitud Kaardirakenduse paketile vastavatele teenustele luuakse Kliendile arvates hetkest, kui Kaardirakenduse eest makstav Tasu on jõudnud Portaali administraatori kontole.

 

 1. 10.           Portaali administraatori ja Korraldaja vastutuse piirangud

 

10.1.       Portaali kaudu või sellega seoses esitatav sisu, teenus või funktsioon on kättesaadavaks tehtud sellisel kujul “nagu on” ja “nagu saadaval” ilma mis tahes otseste või kaudsete garantiideta.

 

10.2.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei garanteeri, et Portaal või mõni seal pakutav lisafunktsioon (nt Kaardirakendus või hinnakalkulaator) ühildub teie poolt kasutatava riistvara või tarkvaraga, on kättesaadav pidevalt või mingil kindlal ajahetkel, katkematu, turvaline ja veatu, vastab teie vajadustele või on kaitstud viiruste, häirete, häkkimise või muude turvarünnete eest.

 

10.3.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei võta sealhulgas, kuid mitte ainult, vastutust järgneva eest:

 

10.3.1.        Portaali või selle kaudu pakutava teenuse mis tahes katkestus, peatumine või muul moel kättesaamatuks muutumine;

 

10.3.2.        andmeedastuse katkestamine või lakkamine;

 

10.3.3.        programmivead, viirused, troojalased vmt;

 

10.3.4.        mis tahes sisu või andmete kustutamine, kahjustamine või salvestamata jätmine;

 

10.3.5.        sisselogimisandmete (sh salasõna) avaldamine, kadumine või volitamata kasutamine;

 

10.3.6.        Portaali või seal pakutavale teenusele juurdepääsuks kasutatavate tehnoloogiate kokkusobimatus, näiteks kui veebileheteenuse teatud omadused, funktsioonid, osad või elemendid on loodud personaalarvutil või sülearvutil kasutamiseks ja ei toimi mobiiltelefoni või tahvelarvuti platvormil;

 

10.3.7.        Portaali lisateenuste (sh Kaardirakenduses esitatav informatsioon maaomandite kuuluvuse kohta) raames avaldatava informatsiooni tõele vastamine või asjakohasus.  

 

10.4.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei võta vastutust ühegi Kliendi rikkumise eest kolmandate isikute ees.

 

10.5.       Klient nõustub hüvitama Portaali administraatorile ja selle koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, kes on seotud Portaali teenuse osutamisega, mis tahes kulud, kahju, nõuded, kohustused ja kulutused (sealhulgas advokaatide tasud), mis on otseselt või kaudselt põhjustatud Tingimuste või kehtivate õigusaktide, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste, Kliendipoolsest rikkumisest.

 

10.6.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei võta vastutust mitte millegi eest, mille põhjustavad sündmused, mis ei allu tema mõistlikule kontrollile („Vääramatu jõud“), sealhulgas, kuid mitte ainult loodusnähtused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, vastuhakk, rahutused, terrorism, kuritegevus, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlus, embargo, ilmastiku- ja kliimatingimused, kolmanda isiku maksejõuetus või ebaedu, elektririke, konfiskeerimine ja valitsuse või valitsusasutuse tegevus või tegevuse ähvardus.

 

10.7.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta Klientide poolt avaldatud informatsiooni ja tehtud pakkumiste tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest.

 

10.8.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta Portaalis Oksjonil olevate ega OTSE OMANIKULT oksjonite ja kuulutuste Objektide kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

 

10.9.       Portaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on seotud Protesti rahuldamise või rahuldamata jätmisega.

 

 1. 11.           Tingimuste kehtivus ja lõpetamine

 

11.1.       Tingimustega nõustumisel tekkinud õigussuhe Portaali administraatori ja Kliendi vahel kehtib tähtajatult.

 

11.2.       Portaali administraatoril ja Kliendil on õigus Tingimuste nõustumisega tekkinud leping igal hetkel korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate. Sellisel juhul kustutab Portaali administraator Kliendi kasutajakonto ning Kliendi poolt Portaali üleslaetud kuulutused. 

 

11.3.       Portaali administraatoril on õigus, ilma sellest ette teatamata, Tingimuste nõustumisega tekkinud leping lõpetada ning piirata Kliendi juurdepääsu Tingimustes sätestatud juhtudel.

 

 1. 12.           Veebilehitseja küpsised

 

12.1.       Portaali sisenemiseks ID-kaardiga, Smart-ID, Mobiil-ID või pangalinkide kaudu on vajalik, et Kliendi veebilehitseja toetaks küpsiseid ning need oleks sisse lülitatud. 

 

12.2.       Tingimustega nõustudes annab Klient nõusoleku küpsiste salvestamiseks tema seadmesse. Portaali administraator võib kasutada küpsiseid Kliendile Portaali teenuse osutamise ajal, et pakkuda Kliendile parimat kasutajakogemust. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebileht salvestab Kliendi seadme kõvakettale. Küpsised aitavad Portaali administraatoril mõista, millised Veebilehe osad on kõige populaarsemad, kuna nende abil näeb, mis lehti kasutajad külastavad ja kui palju aega nad nendel veedavad. Neid faile analüüsides suudab Portaali administraator vastata Kliendi nõudmistele ja pakkuda spetsiaalselt Kliendile orienteeritud kasutuskogemust. Tänu küpsistele saab näiteks tagada, et teave, mis kuvatakse Kliendile tema järgmisel külastusel, vastab Kliendi kui kasutaja eelistustele.

 

12.3.       Küpsised võivad olla ajutised või püsivad. Klient saab küpsised igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest. Kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud Portaali teenuse toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistab Klient, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned Portaali funktsioonid õigesti toimida. Üldisemat teavet küpsiste kohta, sealhulgas sessiooni- ja püsiküpsiste erinevuse kohta, leiate veebilehelt www.allaboutcookies.org. 

 

12.4.       Juhul kui tekib küpsiste kohta küsimusi, palub Portaal võtta ühendust aadressil [info@metsaoksjon.ee ja/või info@maaportaal.ee].

 

Privaatsuspoliitika:

NB! Lugege läbi kogu privaatsuspoliitika, mille järel on võimalik kinnitada.
Lugemiseks liikuge tekstile ja kasutage kerimisriba

Privaatsuspoliitika

Maaportaal OÜ, registrikood 14619329, aadress Maakri tn 23a, Tallinn 10145 (edaspidi Portaali administraator) haldab www.metsaoksjon.ee / www.maaportaal.ee portaali (edaspidi koos nimetatud Portaal), mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras metsakinnistuid, kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali ning pakutakse muid lisateenuseid.

Portaali administraator töötleb Portaali klientide isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/#isikuandmed ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele.

Portaali administraator kogub ja töötleb alljärgmisi andmeid (edaspidi Isikuandmed):

 • Registreerimise andmed: nimi, perekonnanimi, isikukood, riik, e-posti aadress, telefon, aadress, kliendi staatus;
 • Oksjoni andmed: andmed oksjoniobjekti kohta;
 • Lisateenuste andmed: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon;
 • Portaali kasutamise andmed: nt kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud;
 • Kindlustuse vahendamisel kogutavad andmed: nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, objekti andmed ja turuväärtus.Portaali administraatoril on ligipääs kõikidele Kliendi poolt Portaalis edastatud andmetele, sh isikuandmetele, v.a. laenu taotlemiseks esitatud andmetele. Portaali administraator võimaldab partnerlaenupakkujal koguda Portaali vahendusel klientide andmeid, kes soovivad partnerlaenupakkujalt taotleda väikelaenu. Hoolimata sellest, et andmed esitatakse Portaalis, ei salvestata Portaali administraator andmeid. Laenu taotlemiseks esitatud andmed edastatakse automaatselt laenupakkujale, kes on selliste andmete osas iseseisev vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse mõttes. 

Kliendikonto andmed ei ole nähtavad teistele Portaali klientidele. Kliendiandmed tehakse müüjast kliendile teatavaks üksnes, siis kui tema pakkumine on osutunud parimaks pakkumiseks. Muul juhul ei saa müüjale teatavaks pakkumise teinud ostjate andmed. 

Isikuandmete avaldamine Portaali administraatorile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks.

Portaaliga liitumisel Müüjana annab metsaomanik Portaali administraatorile nõusoleku tutvuda temale kuuluva omandiga seotud metsa inventeerimisandmetega, mis on kantud metsaressursi arvestuse riiklikkusse registrisse (edaspidi Metsaregister). Portaali administraator ei avalda ega edasta eelpool nimetatud andmeid kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui seda kohustab seadus või kui vastavate andmete avaldamine on vajalik Müüjale teenuse osutamiseks (nt metsa investeerimisandmete avaldamine müügipakkumises).

Portaali administraator töötleb Portaalis registreeritud klientide Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Portaalis registreerimata klientide poolt lisateenuse kasutamisel esitatud isikuandmeid (s.o. nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) töötleb Portaali administraator vastavalt kliendi nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Portaali administraator kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; kindlustuse vahendamiseks; kasutajatoe pakkumiseks; uudiskirjade edastamiseks, juhul kui klient on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

Portaali administraator kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

Portaali administraator võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks kindlustusandjale, õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. Portaali administraator edastab Isikuandmeid kolmandatele isikutele ulatuses, mis see on vajalik teenuse osutamiseks. Kliendil ei ole võimalik loobuda andmete jagamisest kolmandatele isikutele.  Portaali administraator on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. 

Portaali administraator ei säilita kogutud Isikuandmeid kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte. Portaalis registreerunud klientide Isikuandmed kustutatakse hiljemalt hetkeks, kui kliendi suhe Portaali administraatoriga on lõppenud. Kliendisuhte lõpetamiseks kohustub klient esitama Portaali administraatorile avalduse viimase esinduses. Peale vastava avalduse saamist kustutab Portaal kliendi Isikuandmed oma andmebaasist.

Registreerumiseks vali autentimismeetod

Kui kasutate ID-kaarti, siis soovitame parima kasutajakogemuse saamiseks siseneda keskkonda pangalinkide kaudu või luua Smart-ID. Täpsem info Smart-ID loomise kohta siin
Sisene ID-kaardiga Sisene Mobiil ID-ga Sisene Smart-ID-ga Sisene panga kaudu Sisene panga kaudu Sisene panga kaudu