Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Hänike kinnistu

Lühitutvustus:

Toftani saeveski ja Osula Graanuli läheduses asuv kahest katastriüksusest koosnev kinnistu kogupindalaga 24,47 hektarit. 

Metsamaa pindala ca 7,73 hektarit. Kasvava metsa tagavara on ca 2220 tm, millest ca 90% on valdavalt raieküpsed metsad. Keskmine metsamaa boniteet I-II.

Metsamaa takseerandmed aastast 2012. Varasemalt on teostatud sanitaarraieid.

ALGHIND 95 000 (üheksakümmend viis tuhat) EUROT!

PIIRHINNAGA OKSJON!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Kinnistu põllumaad on PRIA registris ja kasutusel!

Oksjoni algus: 18.06.2019 11:00
Oksjoni lõpp:
28.06.2019 14:35
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 ha põllumaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

    Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2016, 2017 ja 2018 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega

Omanik müüb kinnistu hooned seisundis, millises on need pakkumise tegemise hetkel. Omanik ei vastuta kinnistul (sh seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, ning Ostjal ei ole õigust esitada omaniku vastu nõudeid müüdava vara (hoonete) puudustega seoses. Omanik müüb kinnistu koos sellel paiknevate hoonetega seisukorras „nagu on“. Omanik ei ole kursis (mh puuduvad vastavad eriteadmised) kinnistutel asuvate hoonete ehitustehnilise seisukorraga, Ostja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel ning kinnistu omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde ja muude sarnaste kuludega. Omaniku poolt müüdavatel kinnistutel paiknevatel ehitistel/hoonetel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d)/hoone(d) isiklikult põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste/hoonete seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e/hoonete seisukorraga mitte mingisuguseid pretensioone Müüjale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas sellel paiknevad ehitise(d)/hoone(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Hoone maksumus tuuakse ostumüügilepingus eraldi välja ja Müüja hinnangul on selle suuruseks ca 40 % ostu-müügihinnast.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks;

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. 

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu isikliku kasutusõiguse ja reaalkoormatise kustutamisega ning ostu- müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub ostja enda kanda võtma.

 

Pildid:
2048 x 1536 pikslit; 991809 baiti 2048 x 1536 pikslit; 1075481 baiti 2048 x 1536 pikslit; 1009418 baiti 2048 x 1536 pikslit; 732610 baiti
1024 x 768 pikslit; 326306 baiti 2048 x 1536 pikslit; 1708555 baiti 2048 x 1536 pikslit; 1280447 baiti 2048 x 1536 pikslit; 1263109 baiti
2048 x 1536 pikslit; 1543121 baiti 2048 x 1536 pikslit; 1804524 baiti
Alghind:
95 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 500 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
  Piirhinda ei saavutatud