Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Privaatsuspoliitika

Maaportaal OÜ, registrikood 14619329, aadress Maakri tn 23a, Tallinn 10145 (edaspidi Portaali administraator) haldab www.metsaoksjon.ee / www.maaportaal.ee portaali (edaspidi koos nimetatud Portaal), mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras metsakinnistuid, kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali ning pakutakse muid lisateenuseid.

Portaali administraator töötleb Portaali klientide isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/#isikuandmed ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele.

Portaali administraator kogub ja töötleb andmeid, mida ta on saanud klientidelt Portaali kliendiks registreerumisel (s.o. nimi, perekonnanimi, isikukood, riik, e-posti aadress, telefon, aadress) ning enampakkumise teenuse osutamisel (andmed oksjoniobjekti kohta), lisateenuste osutamisel (s.o. nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) või mis on kogutud klientide kohta muul viisil Portaali kasutamise teel (nt kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud) (edaspidi „Isikuandmed“).

Isikuandmete avaldamine Portaali administraatorile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks.

Portaaliga liitumisel Müüjana annab metsaomanik Portaali administraatorile nõusoleku tutvuda temale kuuluva omandiga seotud metsa inventeerimisandmetega, mis on kantud metsaressursi arvestuse riiklikkusse registrisse (edaspidi Metsaregister). Portaali administraator ei avalda ega edasta eelpool nimetatud andmeid kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui seda kohustab seadus või kui vastavate andmete avaldamine on vajalik Müüjale teenuse osutamiseks (nt metsa investeerimisandmete avaldamine müügipakkumises).

Portaali administraator töötleb Portaalis registreeritud klientide Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Portaalis registreerimata klientide poolt lisateenuse kasutamisel esitatud isikuandmeid (s.o. nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) töötleb Portaali administraator vastavalt kliendi nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Portaali administraator kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; kasutajatoe pakkumiseks; uudiskirjade edastamiseks, juhul kui klient on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

Portaali administraator kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

Portaali administraator võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. Portaali administraator on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Portaali administraator ei säilita kogutud Isikuandmeid kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte. Portaalis registreerunud klientide Isikuandmed kustutatakse hiljemalt hetkeks, kui kliendi suhe Portaali administraatoriga on lõppenud. Kliendisuhte lõpetamiseks kohustub klient esitama Portaali administraatorile avalduse viimase esinduses. Peale vastava avalduse saamist kustutab Portaal kliendi Isikuandmed oma andmebaasist.